Взаємозв’язок постіндустріалізації, інноваційного розвитку і людського капіталу

У даний час існують різні визначення людського капіталу.

Картинки по запросу людський капітал

З одного боку, під людським капіталом розуміють інтелект, здоров’я, знання, якість життя та інші потенційні можливості, здібності людини до виконання певного виду діяльності, тобто людський (трудовий) потенціал [Смирнов В. Т. Классификация и виды человеческого капитала в инновационной экономике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.creativeconomy.ru/library/prd165.php.; Тугускина Г. П. Моделирование структуры человеческого капитала / Г. П. Тугускина //Кадровик. – 2009. – № 9. – С. 12-20.].

З іншого боку, це капітальні інвестиції у навчання, оздоровлення, отримання досвіду людини [ Антонюк В. П. Формування та використання людського капіталу в Україні: соціально-економічна оцінка та забезпечення розвитку : [монографія] / В. П. Антонюк. – Донецьк : Ін-т економіки пром-сті НАН України, 2007. – 348 с.

Левчук О. В. Особливості управління інвестиціями у людський капітал на різних рівнях економіки / О. В. Левчук // Економіка : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – Вип. 217. – Т.1. – С. 120–125.

Голікова Н. В. Людський капітал – ключовий фактор економічного зростання / Н. В. Голікова // Інноваційний фактор сталого економічного зростання : зб. наук. праць. – К. : Ін-т економіки НАН України, 2002. – 128 с.] (рис.1).

Рис.1. Сучасні підходи до розуміння людського капіталу Голікова Н. В. Людський капітал – ключовий фактор економічного зростання / Н. В. Голікова // Інноваційний фактор сталого економічного зростання : зб. наук. праць. – К. : Ін-т економіки НАН України, 2002. – 128 с.

Картинки по запросу людський капітал

Людина є джерелом інноваційних ідей, носієм знань, що дозволяють забезпечити фірмі і державі такі конкурентні переваги, які здатні за ступенем ефективності перевершити матеріальні чинники. При цьому роль людського капіталу важлива на всіх стадіях життєвого циклу інновацій від появи ідей до впровадження інновацій і контролю ефективності їх реалізації.

Не випадково освіта, як один з елементів людського капіталу, представляє собою фундаментальний фактор розвитку інноваційної економіки.

Усвідомлення цих фактів особливо важливо для нашої країни, зростання економіки в якій відбувається головним чином екстенсивним шляхом, за рахунок залучення додаткових сировинних ресурсів. Разом з тим, якщо ми хочемо, щоб розвиток нашої економіки було стабільним і інтенсивним, необхідно виробляти переорієнтацію на наукомісткі галузі, створювати сприятливі умови для науково-технічного прогресу, появи інноваційних продуктів на ринку і розвитку нових сучасних способів виробництва. Все це неможливо без залучення висококваліфікованого людського капіталу, який буде сприяти інноваційному розвитку.

Процеси розвитку людського капіталу мають специфіку в індустріальному і постіндустріальному суспільствах. В індустріальному суспільстві людський капітал є поняттям, що включає в себе головним чином продуктивні здібності, уособлюючи, таким чином, джерело продуктивної (робочої) сили людини, який є результатом інвестицій і може бути використаний в процесі виробництва. Розвинена стадія індустріального суспільства як предтеча процесам постіндустріалізації висуває нові вимоги до параметрів формування людського капіталу: до масштабного попиту на продуктивні здатності додається поки незначний попит на споживчі здібності, не пов’язані безпосередньо з виробництвом [Тоффлер Э. Третья волна.-М.:ООО Фирма «Издательство АСТ»,1999].

На стадії постіндустріалізації економіки формується новий механізм розвитку людського капіталу, заснований не тільки на інвестиціях в підготовку майбутньої робочої сили, а й на діяльності індивіда в споживчої і соціальній сферах, розвитку творчих здібностей: відбувається суттєва зміна ролі людини внаслідок розвитку споживчого сектора економіки, сфери інтерперсональних послуг, масового поширення творчості. В постіндустріальному суспільстві людський капітал як соціально-економічне поняття знаходить своє справжнє зміст, оскільки виражає два взаємопов’язані процеси людського розвитку, один з яких – розвиток споживача – найбільшою мірою актуалізується на постіндустріальної стадії розвитку і виражається необхідністю накопичення споживчих здібностей, творчих і / або «соціальних» за своїм характером. У постіндустріальній економіці отримують розвиток сфери «складного споживання», де, на відміну від простого споживання, першорядну роль відіграють інформація та знання, тому від споживача потрібні відповідні даному рівню споживання здатності.

Картинки по запросу людський капітал

Успіх індивіда з приводу ефективної реалізації своїх продуктивних здібностей на ринках праці в чималому ступені залежить від наявності у нього розвинених творчих і «соціальних» здібностей, що визначають конкурентоспроможність індивіда як неординарного, унікального працівника. Ми вважаємо, це саме можна сказати про споживацькі здібності індивіда, які в сполученні з творчими і «соціальними» здібностями знаходять корисне застосування на споживчих ринках, в процесах внутрісімейного виробництва людського капіталу. Важливий висновок полягає в тому, що всі здібності людини (продуктивні, споживчі, творчі, «соціальні») можуть не тільки накопичуватися, а й – в процесі його продуктивною і споживною діяльності – вдосконалюватися, а також бути джерелом комплексного саморозвитку індивіда на більш високому рівні . У постіндустріальній економіці одними з найважливіших залишаються проблеми експлуатації і нерівності, існування яких накладає свій відбиток на специфіку розвитку людського капіталу в постіндустріальному суспільстві.

Картинки по запросу людський капітал

Картинки по запросу людський капітал

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *